اجرای والپست

وادار ها در پیوست ششم آیین نامه 2800 :

✔وادارها -2-4-1- پ 6:

در صورتی که طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر 4 متر) بیشتر شود، از عضو قائم با مقطع فولادي یا بتنی (وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزاي مسلح کننده آن استفاده می شود. وادار باید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید در راستاي داخل صفحه به صورت کشویی باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود. در دیوارهاي خارجی روي سطح وادار باید به وسیله پشم سنگ ضد رطوبت براي عایق بندي پوشانده شود و بر روي آن یک لایه مش الیافی یا رابیتس براي جلوگیري از ترك خوردگی نازك کاري اجرا شود.

✔ پ6 -1-4-2-2 اتصال به وادارها :

در دیوارهاي غیرسازه اي در فواصل بین ستون ها براي مهار خارج از صفحه دیوارها بسته به نوع و طول دیوار، ممکن است نیاز به وادار باشد. براي انتقال بار به وادار استفاده از اتصالات جوشی یا پیچی و نظایر آنها به وادار مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهاي ثقلی استفاده شود. دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه هاي آن در بالا (زیر سقف) و دو لبه قائم دو طرف دیوار و شرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس حداقل طول دیوار که نیاز به مهار با استفاده از وادار دارد محاسبه شود.

فواصل وادارها را می توان بر پایه محاسبه ظرفیت خمشی پانل دیوار با فرض شرایط تکیه گاهی لبه ها و با اعمال بار وارد بر دیوار تعیین نمود. باید توجه نمود که جزییات ارایه شده در این پیوست شرایط مفصلی را تأمین می کند. این کنترل براي دیوارهاي بلوکی به صورت دال دو طرفه براساس ضابطه شماره 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي انجام می شود. دیوار بلوکی در فاصله بین وادارها با میلگرد بستر یا تسمه هاي فولادي مسلح می شود.

✔ اتصال وادار به قاب سازه اي -2-4-1- پ 6 :

در دیوارهاي بلوکی که نیاز به وادار دارند به منظور تامین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وادار همزمان از آزادي در حرکت جانبی برخوردارند. وادارها نباید به نبشی هاي تعبیه شده در تیرها که تنها جهت با توجه به اتصال کشویی وادار – جلوگیري از حرکت خارج از صفحه نصب شده اند جوش شوند .

نیازي به رعایت فاصله جداسازي دیوار در مجاورت وادارها نمی باشد و دیوار می تواند از بر وادار چیده شود.

تبصره: در دیوارهاي واقع در خارج قاب، وادارهاي دو انتهاي دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت مقید (به صورت اتصال تلسکوپی) شوند و به دیوار اجازه حرکت داده شود. در این حالت جزییات اتصال دیوار به این وادارها مانند اتصال به ستون ها می باشد در این فاصله جداسازي 1% بین وادار و دیوار باید رعایت شود .

✔ پ 6-1-4-2-4-تیرك ها (دیوارهاي با ارتفاع بیش از 3.5 متر )
در دیوارهاي با ارتفاع بیش از 3.5متر با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادي یا بتنی (تیرك) ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد. در این حالت براي اینکه جداسازي دیوار از قاب سازه اي به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجراي وادار انتهایی براي نگه داشتن تیرك می باشد

جهت عدم ایجاد مانع براي تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک وادار باید حداقل در فاصله یک متري از بر ستون باشد.

نحوه اجراي تیرك به این صورت است که تیرك باید به صورت کامل بر روي دیوار بن شیند و بار ثقلی دیوار فوقانی نباید به تیرك منتقل شود. اتصال انتهاي تیرك به ستون نیز باید به صورت نشیمن با قابلیت جابجایی در راستاي دیوار باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *