نبشی منقطع

اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی:

یکی از روش‌های مناسب برای اتصال دیوار به عضو قائم سازه یا استفاده از اتصال کشویی در محل تماس، به وسیله نبشی یا ناودانی منقطع یا پیوسته می‌باشد. در این حالت استفاده از نبشی و یا ناودانی گرم نورد یا سرد نورد شده فولادی در طرفین دیوار که به نحو مناسبی به عضو قائم سازهای اتصال داده می‌شود، توصیه می‌شود.

✔ طبق بند 6-4-2 ضابطه 729، حداکثر فاصله نبشی‌های منقطع و ناودانی‌های منقطع در سقف نباید بیشتر از 1.5 متر باشد.

✔ بند 6-4-2- اتصال دیوار به سقف یا تیر

✔ فواصل نبشی‌ها و ناودانی‌های منقطع نباید از 1.5 متر تجاوز کند.

قطعــه نبشی منقطع بــه صــورت مهندســی طراحــی و توســط نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل شــده و مکانیــزم آن بــه گونه‌ای می‌باشد کــه نیروهــای وارد شــده هنــگام زلزلــه را بــه طــور کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه بـاز می‌گردد. ایـن در حالتـی اســت کــه حتــی ناودانی‌هایی بــا ضخامــت 3 میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد. قطعه نبشی منقطع بصورت گالوانیزه تولید می‌شود.

در مورد این اتصال نکات زیر حائز اهمیت است:

✔قطعات نبشی و ناودانی می‌تواند از ورق فولادی گالوانیزه یا ورق سیاه خم خورده باشند.
✔هیچگونه اتصالی اعم از پیچ و میخ بین بال والپست و دیوار نباید اجرا شود.
✔ فاصله بین دیوار تا ستون با مواد انعطاف پذیر از قبیل پشم سنگ یا پلی استایرن پر شود.
✔در مواردی کهستون فولادی باشد وال پست منقطع می‌تواند به ستون جوش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *