نحوه اتصال وادار میانی افقی

آیین نامه اتصال وادار افقی به ستون را ممنوع کرده است. دلیل این امر، جلوگیری از انتقال نیرو به وسط ستون و پدیده ستون کوتاه است.
به همین منظور، وادارهای میانی افقی باید به آلمانهایی عمودی متصل شوند. این آلمانها در قابهای بالای ۴ متر که نیاز به وادار عمودی وجود دارد، در فاصله یک متری (۱۰۰۰ میلی متر) از طرفین قاب قرار دارند.
علت این فاصله یک متری نیز رعایت مباحث لرزه ای آیین نامه است. این فاصله برای عدم قرارگیری هیچ گونه اتصال در ناحیه حفاظت شده تیر در نظر گرفته شده است.

نکته اتصال وادار میانی افقی به ستون:

  • انتهای وادار میانی افقی به ستون باید مطابق دیتیل پیشنهادی پیوست ششم، به صورت یک ناودانی نشیمن که نگهدارنده وادار افقی است اجرا گردد.
  • همچنین انتهای وادار افقی نیز از طرفین باید به اندازه حداقل ۳ سانتیمتر از ستون فاصله بگیرد تا وادار امکان جابه جایی در راستای صفحه دیوار را داشته باشد.

وادارهای میانی بتنی:

  • قطر میلگرد در وال پستهای بتنی با توجه به ارتفاع مرکز سطح دیوار از تراز صفر و نوع پوشش نازک کاری در دو طرف محاسبه می شود.
  • سپس بلوکهای سیمانی H شکل و U شکل دو طرف آن چیده شده و در هنگام دیوار چینی داخل این مقاطع H شکل با ملات پر می گردد.

اتصال وادارهای بتنی به کف و تیر:

  • اتصال این نوع وادارهای بتنی به کف سازه به صورت مفصلی است. به طوری که میلگردها به صورت انکر و با چسب به طول ۵ سانتیمتر داخل بتن کف قرار می گیرد.
  • اتصال این وادارها به زیر تیر نیز مانند وادارهای فلزی به صورت کشویی با بلوک پیرامونی بوده و با ایجاد فاصله ۳ سانتیمتری از زیرتیر داخل ناودانی قرار میگیرد.

علت ایجاد فاصله:

  • این فاصله برای این است که وادار بتنی هیچگونه اندرکنشی با زیر تیر در جهت موازی صفحه دیوار نداشته باشد و لنگری به تیر منتقل نشود.

نکات اجرایی وادار میانی افقی:
1- وادار میانی افقی باید به صورت یک ناودانی نشیمن که نگهدارنده وادار افقی است اجرا گردد.
2- اتصال انتهای وادار میانی افقی به ستون نیز بایستی مطابق دیتیل پیشنهادی پیوست اجرا گردد.
3- همچنین انتهای وادار افقی نیز از طرفین باید به اندازه حداقل 3 سانتیمتر از ستون فاصله بگیرد تا وادار امکان جابه جایی در راستای صفحه دیوار را داشته باشد.
4- وادار میانی افقی باید در تراز تیر افقی و در محل اتصال وادار عمودی به تیر افقی اجرا گردد.
5- در صورت عدم وجود وادار عمودی در قاب، وادار میانی افقی باید در تراز تیر افقی و در محل اتصال بادبند به تیر افقی اجرا گردد.
6- وادار میانی افقی باید به گونه ای اجرا گردد که امکان عبور لوله ها و تاسیسات از آن وجود داشته باشد.
7- در صورت نیاز به عبور لوله ها و تاسیسات از وادار میانی افقی، باید از برش و سوراخکاری وادار خودداری شود و از ناودانی های جداگانه برای عبور لوله ها و تاسیسات استفاده گردد.
8- وادار میانی افقی باید قبل از اجرای دیوار چینی اجرا گردد.
9- در صورت اجرای دیوار چینی قبل از اجرای وادار میانی افقی، باید ناودانی نشیمن وادار در داخل دیوار چینی تعبیه گردد.
10- وادار میانی افقی باید پس از اجرای دیوار چینی و قبل از اجرای نازک کاری، با مصالح مناسب مانند گچ و خاک یا سیمان کاری پوشانده شود.
11- وادار میانی افقی باید به گونه ای اجرا گردد که در برابر زلزله و سایر بارهای جانبی مقاوم باشد.
12- وادار میانی افقی باید از نظر معماری و زیبایی نیز مناسب باشد.
13- وادار میانی افقی باید توسط مهندس ناظر و یا مجری ذیصلاح کنترل و تایید گردد.
14- وادار میانی افقی باید مطابق با نقشه های مصوب و با استفاده از مصالح و مقاطع مناسب اجرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *