پروژه بلوار سجاد، حامد شمالی 10

- اجرای مش و الیاف دردیوارهای داخلی
- اجرای میلگرد بستر دردیوارهای خارجی
خدمات انجام شده توسط گروه مهندسین اسپرلوس

مشاوره فنی
تأمین متریال
خرید متریال به منزله اجرای اصولی نمی باشد!