ناودانی منقطع

طبق پیوست ششم آیین نامه 2800، ناودانی منقطع برای مقاوم‌سازی دیوارها در برابر زلزله استفاده می‌شود. این از یک ورق فلزی U شکل ساخته شده

ادامه مطلب

وال مش

وال مش یک راهکار نوین برای مهار لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان ها است. در این راهکار، نوارهای مش فایبرگلس روی دیوار قرار

ادامه مطلب

درباره میلگرد بستر

برای مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله از روشهای گوناگونی استفاده میشود که یکی از جدیدترین و مهندسی ترین روشها استفاده از میلگرد بستر

ادامه مطلب

پیوست 6 آیین نامه 2800

✔ پ -6-1-4-1-1دیوارهای خارجی : دیوارهای خارجی را میتوان با ایجاد درز پیوسته بین آنها و سازه محیطی غیر پیوسته کرد. فواصل جداسازی دیوارها از

ادامه مطلب

اجرای والپست

وادار ها در پیوست ششم آیین نامه 2800 : ✔وادارها -2-4-1- پ 6: در صورتی که طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر 4

ادامه مطلب

نبشی منقطع

اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی: یکی از روش‌های مناسب برای اتصال دیوار به عضو قائم سازه یا استفاده از اتصال کشویی

ادامه مطلب

ناودانی منقطع

طبق پیوست ششم آیین نامه 2800، ناودانی منقطع برای مقاوم‌سازی دیوارها در برابر زلزله استفاده می‌شود. این از یک ورق فلزی U شکل ساخته شده

ادامه مطلب

وال مش

وال مش یک راهکار نوین برای مهار لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان ها است. در این راهکار، نوارهای مش فایبرگلس روی دیوار قرار

ادامه مطلب

درباره میلگرد بستر

برای مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله از روشهای گوناگونی استفاده میشود که یکی از جدیدترین و مهندسی ترین روشها استفاده از میلگرد بستر

ادامه مطلب

پیوست 6 آیین نامه 2800

✔ پ -6-1-4-1-1دیوارهای خارجی : دیوارهای خارجی را میتوان با ایجاد درز پیوسته بین آنها و سازه محیطی غیر پیوسته کرد. فواصل جداسازی دیوارها از

ادامه مطلب

اجرای والپست

وادار ها در پیوست ششم آیین نامه 2800 : ✔وادارها -2-4-1- پ 6: در صورتی که طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر 4

ادامه مطلب

نبشی منقطع

اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی: یکی از روش‌های مناسب برای اتصال دیوار به عضو قائم سازه یا استفاده از اتصال کشویی

ادامه مطلب