پروژه امامت 29

- روش ناودانی منقطع و میلگرد بستر
خدمات انجام شده توسط گروه مهندسین اسپرلوس

طراحی
تأمین متریال
خرید متریال به منزله اجرای اصولی نمی باشد!